Το τμήμα αυτό έχει την αρμοδιότητα για την εύρεση καινοτόμων προϊόντων καθώς και τη βελτίωση όλων των φάσεων λειτουργίας τους.

Τα πορίσματα των ερευνών χρησιμοποιούνται από την διοίκηση της εταιρείας με αποκλειστικό σκοπό τα καλύτερα δυνατά ποιοτικά και οικονομικά αποτελέσματα.

Είναι προφανές ότι τμήμα ερευνών και ανάπτυξης της εταιρείας συμβάλει θετικά, στην επιτυχημένη πορεία της Euromedical.